Оголошення про проведення конкурсного відбору суб’єктів малого і середнього підприємництва

  • 489

                                               

ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА,

ЯКИМ БУДЕ НАДАНО З ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЧАСТКОВУ КОМПЕНСАЦІЮ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК ЗА КРЕДИТАМИ

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ ПРОЕКТІВ

 

 

Луганська обласна державна адміністрація оголошує конкурсний відбір суб’єктів малого і середнього підприємництва, яким буде надано з обласного бюджету часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами для реалізації їх проектів (далі – конкурс).

Компенсація здійснюється в рамках реалізації Регіональної цільової програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва
на 2018-2020 роки, відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, затвердженому розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.10.2017 № 768, зареєстрованому у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 16.11.2017 за № 126/1726 (далі – Порядок).

 

Умови проведення конкурсного відбору:

Конкурс проводиться серед суб’єктів малого та середнього підприємництва, які:

- відповідають критеріям, визначеним частиною третьою статті 55 Господарського кодексу України;

- включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб − підприємців та громадських формувань і зареєстровані як платники податків;

- здійснюють діяльність на території Луганської області (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) та перебувають на обліку в територіальних органах Державної фіскальної служби у Луганській області;

- отримали в банках кредити на реалізацію проектів у таких галузях економіки: виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення; хімічна промисловість; металургія та оброблення металу; машинобудування; вугільна промисловість; будівельна промисловість; целюлозно-паперова промисловість; легка промисловість; харчова промисловість; агропромисловий комплекс (у тому числі створення та діяльність сільськогосподарських кооперативів); транспорт; житлово-комунальний комплекс.

До участі у конкурсі не допускаються позичальники, які:

1) є кредитними, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

2) є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

3) здійснюють виробництво або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

4) здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності;

5) визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

6) перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

7) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням державної підтримки;

8) мають заборгованість перед бюджетами, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

9) отримали державну підтримку з порушенням умов щодо її надання або цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому чинним законодавством порядку;

10) отримують аналогічну за видами фінансову підтримку, строк надання якої не закінчився.

 

Документи, які необхідно подати для участі у конкурсі:

1) заявка на участь у конкурсному відборі у двох примірниках;

2) анкета на участь у конкурсному відборі;

3) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

4) бізнес-план з фінансово-економічним обґрунтуванням проекту, який повинен містити інформацію про:

назву, мету, вартість проекту, соціальні та екологічні наслідки його впровадження;

фінансово-економічні показники роботи суб’єкта підприємницької діяльності протягом попередніх двох років та на останню звітну дату  поточного року;

фінансово-економічні показники ефективності проекту: фактичне збільшення обсягів виробництва, відрахувань до бюджету; досягнутий (який буде досягнуто) в результаті реалізації проекту рівень рентабельності; термін окупності проекту;

рівень заробітної плати працівників, які будуть працевлаштовані на нові робочі місця (у разі їх створення), динаміку зміни рівня середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;

створення нових робочих місць (за умови збереження наявних);

ефективність впровадження проекту;

5) довідка про фактично досягнуті під час реалізації проекту показники, що має містити інформацію про обсяги виробництва, доходів і витрат за останні 12 місяців, фактичний рівень заробітної плати, кількість нових робочих місць (у разі їх створення), за підписом керівника та головного бухгалтера;

6) довідка про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати не пізніше ніж за 30 днів до дня подання заявки;

7) копії податкової звітності за попередній рік та останній звітний період поточного року:

для фізичних осіб – підприємців: заповнена податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 липня 2015 року за № 799/27244, або заповнена податкова декларація про майновий стан і доходи за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України
від 02 жовтня 2015 року № 859, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1298/27743;

для юридичних осіб: заповнена податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 липня 2015 року за № 799/27244, або заповнена податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860;

8) копії фінансової звітності за попередній рік та останній звітний період поточного року за такими формами:

для фізичних осіб – підприємців: книги обліку доходів або обліку доходів і витрат відповідно до обраної ними системи оподаткування (сторінок з підсумками доходів та/або витрат за попередній рік та останній звітний період поточного року);

для юридичних осіб:

суб’єктів малого підприємництва − форми № 1-м (№ 1-мс) «Баланс»,
№ 2-м (№ 2-мс) «Звіт про фінансові результати» згідно з наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382;

суб’єктів   середнього  підприємництва − форми  №  1  «Баланс  (Звіт про фінансовий стан)»,  № 2  «Звіт про фінансові результати  (Звіт про сукупний дохід)»,  № 3  (№ 3-н) «Звіт про рух грошових коштів», № 4 «Звіт про власний капітал» згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за
№ 336/22868;

9) копії документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів (господарських договорів, актів виконаних робіт, документів про здійснення позичальником розрахунків тощо);

10) письмове зобов’язання позичальника (для юридичних осіб – за підписом керівника та головного бухгалтера) повернути у місячний строк до обласного бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання;

11) копія кредитного договору (у тому числі графік погашення кредиту), завірену банком, який видав кредит;

12) виписка банку про отримання позичальником коштів за кредитом;

13) завірені банком копії платіжних доручень щодо сплати зобов’язань за кредитним договором;

14) довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, що контролюються органами Державної фіскальної служби України.

15) довідка про отриману суб’єктом малого чи середнього підприємництва протягом попередніх трьох років державну допомогу (у разі її надання).

 

Місце проведення конкурсного відбору:

Луганська обласна державна адміністрація, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59, мала зала засідань (2-ий поверх).

Дата проведення конкурсного відбору: 10.10.2018

 

Адреса конкурсної комісії:

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59, 5-й поверх, каб. № 506

 

Термін подання документів для участі у конкурсному відборі:    
з  08.08.2018 до 17:00   21.09.2018.

 

Контактні дані особи, відповідальної за прийняття документів:

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської обласної державної адміністрації.

Самойлова Олена Анатоліївна, тел. (06452) 4-22-50; e-mail: pidpr_ec@ukr.net.

 

Інші оголошення

Всі оголошення