• «Бюджет участі Нижньодуванської селищної ради
  •  на 2020 рік»

 

І. Загальна частина

  • «Бюджет участі Нижньодуванської селищної ради на 2020 рік» (далі - ) встановлює та регулює систему взаємодії влади  Нижньодуванської селищної ради та жителів громади щодо реалізації проєктів за рахунок коштів бюджету Нижньодуванської селищної ради.

Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з використанням міжнародного досвіду щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів партиципаторного бюджетування.

У Програмі застосовуються такі терміни:

-Бюджет участі (партиципаторне бюджетування) – це процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на залучення жителів, які постійно проживають у межах Нижньодуванської селищної ради до прийняття рішень щодо розподілу частини бюджету Нижньодуванської селищної ради, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Нижньодуванської селищної ради;

-рада експертів – група фахівців із представників апарату Нижньодуванської селищної ради, представників громадських організацій та представників депутатського корпусу, яка створюється розпорядженням голови Нижньодуванської селищної ради для аналізу проєктів;

-відповідальні працівники – працівники апарату Нижньодуванської селищної ради, які координують питання  функціонування Бюджету участі, здійснюють підготовку проєктів нормативно-правових актів та забезпечують співпрацю з громадськістю щодо питань Бюджету участі;

-проєкт – пропозиція, яка подана автором відповідно до форми подання проєкту та відповідає вимогам, які визначені Положенням про Бюджет участі у Нижньодуванської селищної раді;

-автор – повнолітній дієздатний громадянин України віком від 18 років, який постійно проживає у межах Нижньодуванської селищної ради;

-карта аналізу проєкту – формуляр, який заповнюється експертною групою;

-пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені  розпорядженням голови Нижньодуванської селищної ради;

-голосування – процес визначення жителями проєктів-переможців серед поданих проєктів у паперовому вигляді;

-встановлення підсумків голосування – підрахунок голосів, поданих за кожен із проєктів відповідно до заповнених паперових бланків для голосування;

-проєкти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів.

-головні розпорядники бюджетних коштів – органи Нижньодуванської селищної ради в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проєктів - переможців.

 

ІІ. Визначення проблеми,

на розв’язання якої направлена програма

Вирішення проблем суспільства і громади – це соціальне прагнення будь-якої влади. Але процес управління повинен містити двосторонню взаємодію. Влада самостійно вирішити всі проблеми неспроможна. Соціальна активність суспільства вимагає створення дієвих інструментів співпраці та залучення громадськості до вирішення питань життєдіяльності громади. У жителів виникають ідеї, як покращити благоустрій територій громади, провести соціальні, культурно-митецькі, спортивні заходи тощо. Бюджет участі (партиципаторне бюджетування) є хорошим світовим досвідом щодо можливостей залучення громадян до процесу підготовки і прийняття рішення.

Запровадження Бюджету участі має сприяти налагодженню системного діалогу органу місцевого самоврядування з жителями, які проживають на території селищної ради, створенню умов для реалізації територіальною громадою права брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення покращення інфраструктури та добробуту жителів громади.

III. Мета програми

Проведення Бюджету участі має сприяти налагодженню системного діалогу влади Нижньодуванської селищної ради  із жителями, які постійно проживають на території Нижньодуванської селищної ради, створенню умов для їх участі у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів

розв’язання проблеми, строки виконання програми 

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії влади Нижньодуванської селищної ради та жителів громади у бюджетному процесі, залучаючи жителів до процесу прийняття рішень та розв’язують найбільш нагальні проблеми громади.

Виконання Програми розраховано на  2020 рік.

 

V. Завдання та заходи програми

Завдання програми:

1. Інформаційна і промоційна кампанія.

2. Подання проєктів.

3. Перевірка проєктів.

4. Голосування за проєкти та підрахунок результатів.

5. Реалізація проєктів та оцінка процесу.

 

VI. Обсяги і джерела фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів бюджету Нижньодуванської селищної ради  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. Розмір суми Бюджету участі Нижньодуванської селищної ради на 2020 рік визначається рішеннями про бюджет.

 

Напрями використання коштів

Відповідальний виконавець

Прогнозний обсяг коштів,  тис. грн.

2020 р.

-

Загальний фонд

1.

Виконання об’єктів, які визнано проєктами-переможцями

головні

розпорядники бюджетних коштів

100,000

 

 

VIІ. Контроль за ходом виконання програми

Контроль за виконанням Програми здійснює Нижньодуванська селищна рада, рада експертів, відповідальні працівники, відповідно до повноважень.

Відповідальні працівники у процесі виконання програми забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проєктів-переможців Програми у межах визначених бюджетних призначень. А також забезпечують контроль за проведенням інформаційної і промоційної компанії, дотриманням хронології бюджету участі, конкретних  етапів і дат проведення заходів.

Рада експертів спільно із відповідальними працівниками контролює етап перевірки проєкту, про що свідчитимуть заповнені картки аналізу проєктів, розміщення їх сканованих копій на сайті Нижньодуванської селищної ради та підготовлений список позитивно і негативно оцінених проєктів, бланк для голосування з назвами проєктів та зазначенням сум на їх реалізацію.

Головні розпорядники бюджетних коштів в межах своїх повноважень здійснюють оцінку реалізації заходів Програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують ефективне використання коштів, виділених на реалізацію проєктів – переможців, оприлюднюють звіти про виконання проєктів, співпрацюючи протягом часу реалізації проєкту з авторами. Після реалізації проєкту звіт, який включає фото та інші матеріали, розміщується на веб-сайті Нижньодуванської селищної ради.  

VIІІ. Очікувані результати виконання програми

Очікуваними результатами виконання програми є:

  • створення ефективного механізму взаємодії Нижньодуванської селищної ради  та жителів селищної ради в бюджетному процесі;
  • залучення жителів до процесу прийняття рішень органів місцевого самоврядування;
  • формування довіри громадян до органів місцевого самоврядування;
  • підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
  • підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям Нижньодуванської селищної ради  можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику;
  • вирішення питань, які найбільш хвилюють жителів Нижньодуванської селищної ради.

 

ІХ. Звітність про хід виконання Програми

У кінці 2020 року відповідальний працівник Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та у грудні місяці подає на розгляд до Нижньодуванської селищної ради.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає на розгляд до Нижньодуванської селищної ради разом із пояснювальною запискою.